خدمات جامع برای مدارس
راه اندازی سامانه آمزشی رُهام، آموزش خانواده، آموزش کامپیوتر
کارگاه آموزشی
برگزاری آموزش خانواده برای مدرسه
لوگوی سامانه رهام
راه اندازی سامانه آموزشی رهام
آموزش
برگزاری کلاسهای فوق برنامه