آموزش VBA در اکسل2016
آموزش فرمول نویسی در اکسل2016
آموزش مهارتهای هفتگانه ICDL 2007
نمایش همه

آموزش VBA در اکسل2016


VBA که مخفف Visual Basic for Application میباشد نوعی از زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک است که در آفیس میتوانید از آن استفاده کنید در این نرم افزار آموزشی به کاربرد VBA در اکسل 2016 میپردازیم.

فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم
آشنایی با VBA و ماکروها 
آشنایی با VBA
ماکرو چیست؟
روش ساخت یک ماکرو برای یک فایل اکسل
روش اجرای ماکرو
مشاهده کد ماکرو
تغییر کدهای ماکرو
ساخت یک ماکرو برای اکسل
افزودن ماکرو به جعبه ابزار Quick Access
کلیدهای میانبر ماکروها و اکسل
ساخت ماکروی مرتب سازی
ساخت دکمه برای اجرای ماکرو
حذف دکمه ایجاد شده
ساخت تصویر برای اجرای ماکرو
کار با توابع و روال ها
آشنایی با ماژول ها
روش ساخت یک روال
قوانین تعیین نام روال
اجرای روال
استفاده از ماژول در پروژه های دیگر
حذف ماژول
فعال کردن Option Explicit
روشهای اجرای یک روال
تعریف تابع یا Function
روشهای اجرای یک تابع
توابع تعریف شده توسط کاربر
شروع برنامه نویسی با VBA 
افزودن توضیحات به برنامه
روش تعریف متغیر
تعیین نوع متغیر
محدوده یک متغیر
تعریف متغیر بصورت عمومی
متغیرهای استاتیک
روش تعریف یک ثابت
ثابتهای پیش فرض اکسل و VBA
متغیرهای نوع رشته و تاریخ
اپراتورها
آرایه
آرایه دو بعدی
دستکاری سلولهای اکسل
آدرس دهی سلول های اکسل با استفاده از شی Range
خصوصیت Cells
خصوصیت Offset
خصوصیت Value یک محدوده
بررسی یک مثال
خصوصیت Text
خصوصیت Count
خصوصیت Font
فرمت نمایش اعداد
درج یک فرمول در یک سلول با استفاده از VBA
متد Activate شی RANGE
متد Select شی RANGE
متد Copy و Paste
متد Clear و انواع آن
متد Delete
کار با توابع VBA اکسل
تابع چیست؟
توابع تاریخ VBA
دستکاری متن با توابع VBA
تابع Len
توابع Left و Right
توابع Mid و Replace
استفاده از توابع Worksheet
فصل ششم فصل هفتم فصل هشتم فصل نهم فصل دهم
دستورات شرطی و حلقه
دستور If
دستور Goto
دستور Select Case
حلقه For...Next
دستور For Each
تابع IsNumeric
حلقه Do...While
رویدادها
شناسایی رویدادها
رویداد باز شدن یک WorkBook
رویداد بستن یک WorkBook
رویداد ذخیره کردن یک WorkBook
رویداد فعال شدن یک Sheet
خصوصیت Name شی sheet
رویداد غیر فعال شدن یک Sheet
شناسایی رویداد دابل کلیک و کلیک راست
شناسایی رویداد کلیک راست
رویداد تغییر یک WorkSheet
رویداد حرکت مکان نما
شناسایی و رفع مشکل خطاها
بررسی یک خطا
ساختار On Error GoTo
عدم توجه به خطا با کد On Error Resume Next
شناسایی نام و کد خطا
ارتباط با کاربر
نمایش پیغام به کاربر با MSgBox
دریافت از کاربر با InputBox
انتخاب محدوده ای از سلول ها با InputBox
ساخت فرم جهت دریافت اطلاعات از کاربر
افزودن Label به فرم
تغییر خصوصیات فرم
افزودن دکمه به فرم
افزودن کد به فرم
کار با کنترلهای دیگر فرم (1)
کنترل فریم
کنترل OptionButton
مرتب سازی نحوه قرارگیری کنترلها
وارد کردن کد برای فرم
کنترل CheckBox
نحوه نمایش متن در دکمه
ابزار Image
کنترل Label
کنترل TextBox
فصل یازدهم : کار با کنترلهای دیگر فرم (2)
کنترل Tab
انتخاب تعدادی سلول توسط کاربر توسط RefEdit
کنترل میله لغزان یا Scroll Bar
ابزار Spin

دیدگاه خود را بنویسید