آموزش visual c# 2013
آموزش Visual Basic 2013
آموزش مهارتهای هفتگانه ICDL 2007
نمایش همه

آموزش visual c# 2013


Visual C# .Net 2013 يک نرم افزار از سري Visual Studio .Net است که در نرم افزار آموزش Visual C# .Net 2013 به بررسي روش توليد نرم افزارهاي تحت سیستم عامل ويندوز ميپردازيم. براي توليد نرم افزارهاي تحت وب با استفاده از Visual Studio به نرم افزار آموزش ASP.Net 2010 مراجعه نمائيد.

فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم
آشنايي با #C
آشنايي با چهارچوب کاري .Net
نحوه اجراي #Visual C
آشنايي با محيط Visual Studio.Net
تنظيم زبان پيش فرض
ايجاد يک پروژه جديد
تغيير خصوصيات اشياء
افزودن کنترل به فرم
اشياء، خصوصيات و متدها در Visual C# .Net 2013
مقدمه
ايجاد پروژه جديد
تغيير خصوصيات در زمان طراحي
تغيير خصوصيت در زمان اجرا
اجراي برنامه
متدها
تکميل برنامه فصل قبل
رويدادها در Visual C# .Net 2013
رويداد چيست؟
بررسي يک مثال عملي
شناسايي رويداد در Visual C# .Net 2013
دسترسي به رويدادهاي يک شي
رويدادهاي پرکاربرد
 
کار با فرمها
آشنايي با فرمها در Visual C# .Net 2013
تعيين خصوصيات فرم
کدنويسي فرم
تعريف فرم در زمان اجرا
تعريف فرم جديد در زمان طراحي
نحوه نمايش فرم
فرم MDI
کنترل هاي استاندارد در Visual C# .Net 2013
آشنايي با کنترل های Visual C# .Net 2013
کنترل فرم
کنترل Lable
تنظيم محل قرارگيري کنترل
کنترل TextBox
کنترل Radio Button
کنترل Panel
کنترل ComboBox
کنترل CheckBox
ذخيره پروژه فارسي
اجراي برنامه
کنترل Button
تعيين ترتيب TabIndex
فصل ششم فصل هفتم فصل هشتم فصل نهم فصل دهم
کنترلهاي پيشرفته در Visual C# .Net 2013
مقدمه
کنترل Timer
کنترل Tab
کنترل ImageList
کنترل List View
کار با متغيرها، ثابتها و آرايه‌ها در Visual C# .Net 2013
آشنايي با متغير
انواع داده در Visual C# .Net 2013
تعريف متغير در Visual C# .Net 2013
ثابت چيست؟
آشنايي با آرايه‌ها
بررسي يک مثال
حوزه تعريف متغير
عملگرها در Visual C# .Net 2013
مثال
ساختارهاي تصميم گيري Visual C# .Net 2013
دستور If در Visual C# .Net 2013
دستور Switch در Visual C# .Net 2013
بررسي يک برنامه
 
ساختارهاي تکرار
دستور for در Visual C# .Net 2013
دستور foreach
دستور do…while در Visual C# .Net 2013
دستور while در Visual C# .Net 2013
مثال
ايجاد و فراخواني متدها در Visual C# .Net 2013
مقدمه
روش ايجاد متد در Visual C# .Net 2013
فراخواني متد
تعريف پارامتر متد
تعيين خروجي متد در Visual C# .Net 2013
تعيين دسترسي متد به متغيرها در Visual C# .Net 2013
اجراي برنامه

کاربر گرامی به دلیل زیاد بودن سرفصل این آموزش می توانید فایل PDF سرفصل را به صورت کامل دانلود نمایید.
دانلود  PDF سرفصل

دیدگاه خود را بنویسید