آموزش SQL-Server-2014
آموزش visual c# 2013
آموزش مهارتهای هفتگانه ICDL 2007
نمایش همه

آموزش SQL-Server-2014


SQL Server 2014 یک پایگاه داده قدرتمند از نوع رابطه ای است. در نرم افزار آموزش SQL Server 2014 به بررسی مطالب زیر میپردازیم :

فصل اول فصل دوم فصل سوم فصل چهارم فصل پنجم
روش نصب SQL Server 2014 
مقدمه
روش نصب SQL Server 2014
حذف SQL Server 2014
 
آشنايي با SQL Server 2014 
آشنايي با SQL Server Management Studio
تعيين سرويس دهنده
ثبت يک نمونه از SQL Server
ايجاد پايگاه داده و جدول در SQL Server 2014
مفهوم پايگاه داده، جدول و رکورد در SQL Server 2014
روش ايجاد پايگاه داده
ايجاد جدول در پايگاه داده
تغيير فيلدهاي جدول
کليدهاي اصلي و خارجي
تعيين رابطه بين جدولها
قواعد جامعيت داده‌ها
نمودار رابطه پايگاه داده
ايجاد پرس و جو
روش ايجاد پرس و جو
آشنايي با دستور Select
جدول موقت
ويرايشگر طراحي پرس و جو
نکات ديگري در دستور Select
شناسائي و اداره خطا در T-SQL
دستورات DML
روش تعريف متغير
دستور Insert
دستورCreate Table
دستور Update
دستور Delete و Truncate
دستور Drop
ساختار شرطي If
ساختار حلقه While
استفاده از کدهاي آماده
فصل ششم فصل هفتم فصل هشتم فصل نهم فصل دهم
روالهاي ذخيره شده
مفهوم روال ذخيره شده
روالهاي ذخيره شده سيستمي
ايجاد روال ذخيره شده توسط T-SQL
حذف روال ذخيره شده توسط T-SQL
تعيين پارامتر براي روال ذخيره شده
حمله SQL Injection
ايجاد روال ذخيره شده توسط CLR
روش ايجاد پشتيبان و Job
روش تهيه پشتيبان
تعيين زمان تهيه پشتيبان
آشنايي با SQL Server Agent
روش ايجاد Job
تنظيم زمان اجراي Job
مشاهده نتيجه اجراي Job
مشاهده خطاهاي اجراي Job
ارسال خطا به کاربران
کار با SQL Server Profiler
امنيت در SQL Server 2014
مفهوم امنيت در SQL Server
تعيين سياست رمزگذاري در ويندوز
تعريف کاربر در Windows
امکان تعريف کاربر در SQL Server
تعريف کاربر ويندوز در SQL Server
تعريف کاربر در SQL Server
تعيين دسترسي کاربر
دستورات T-SQL تعريف کاربر
تغيير دسترسي کاربر
مشاهده کاربران موجود در پايگاه داده
Schema پايگاه داده
اتصال به موتور SQL Server توسط کاربر جديد
بررسي Schema
بررسي دسترسي کاربر
مشاهده و تعريف Role
دستورات T-SQL
جامعيت داده در SQL Server 2014
تعريف جامعيت داده
تعريف قيد با استفاده از T-SQL
مشاهده قيد ايجاد شده در جدول
ايجاد Trigger نوع DDL
ايجاد Trigger نوع DML
کار با ديد در SQL Server 2014
انواع ديد
ايجاد ديد توسط Management Studio
ايجاد ديد توسط T-SQL
ويرايش رکوردهاي ديد
حذف، تغيير و تعريف ديد
روش استفاده از ديد
تعيين دسترسي يک کاربر به ديد
بررسي دسترسي يک کاربر

دیدگاه خود را بنویسید