• آموزش نرم افزار SPSS
آموزش نرم افزار SPSS

آموزش نرم افزار SPSS

وضعیت : موجود

توضیحات مختصر

 

 SPSS آموزش مجازی

دانلود آموزش Spss 17


** سرفصل های آموزش Spss 17**

 

در نرم افزار آموزش SPSS 17 مطالب زیر آموزش داده میشوند:

فصل اول : آشنايي با SPSS

 • مقدمه
 • اجراي برنامه SPSS
 • پنجره کاري در SPSS
 • بررسي منوهاي برنامه
 • ميله ابزار
 • راهنماي SPSS
 • اجراي راهنما
 • خواندن اطلاعات يک پرونده
 • تغيير نحوه نمايش داده ها
 • تعريف متغير جديد

فصل دوم : اصول اوليه در SPSS

 • مقدمه
 • بررسي صفحه کاربرگ
 • ايجاد يک پروژه جديد
 • تعريف متغير در SPSS
 • مقادير يک متغير
 • مشاهده متغير تعريف شده
 • تغيير اطلاعات وارد شده
 • ذخيره سازي اطلاعات
 • ايجاد سطر يا Case جديد
 • ايجاد متغير جديد
 • حذف سطر
 • حذف متغير در SPSS

فصل سوم : کار با پرونده داده ها در SPSS

 • مقدمه
 • صادر کردن اطلاعات به SPSS
 • خواندن اطلاعات از نرم افزارهاي ديگر و ورود داده ها در SPSS

فصل چهارم : کار با داده ها در SPSS

 • مقدمه
 • جستجوي يک متغير در SPSS
 • پرش به يک رديف
 • جستجوي يک مقدار
 • بازسازي داده ها در SPSS
 • محاسبه مقادير
 • محاسبه مقادير با استفاده از فرمول
 • محاسبه مقادير با استفاده از تابع
 • ترانهاده سطرها و متغيرها
 • رتبه بندي داده ها
 • تقسيم پرونده
 • ترکيب پرونده ها در SPSS

فصل پنجم : نمودارها در SPSS

 • مقدمه
 • ايجاد نمودار خطي
 • ذخيره سازي نمودار
 • چاپ نمودار در SPSS
 • ساخت نمودار ميله اي
 • ايجاد نمودار سه بعدي
 • ايجاد نمودار محيطي
 • ايجاد نمودار دايره اي
 • ويرايش نمودارها


فصل ششم : توصيف داده ها و تعريف متغير در SPSS

 • مقدمه
 • تعريف مسأله در SPSS
 • ايجاد متغير
 • معکوس سازي مقياس ها
 • ايجاد متغير
 • ايجاد مقادير استاندارد

فصل هفتم : آمار توصيفي يک متغيره براي متغيرهاي کيفي و کمي

 • آمار توصيفي يک متغيره براي متغيرهاي کيفي
 • بررسي يک مثال
 • محاسبه فراواني در متغير کيفي
 • نمودار ميله اي نتايج
 • نمودار دايره اي نتايج
 • آمار توصيفي يک متغيره براي متغيرهاي کمي
 • آمار توصيفي با روش Explore
 • درصدگيري نمرات با فرض توزيع غيرنرمال
 • تبديل نمرات به استاندارد Z
 • درصدگيري رتبه ها براساس نمرات استاندارد Z
 • نمايش چند نمودار براساس نمرات استاندارد Z

فصل هشتم : آزمون هاي تي در SPSS

 • آزمون تي با يک نمونه در SPSS
 • اجراي آزمون تي با يک نمونه در SPSS
 • آزمون تي با دو نمونه در SPSS
 • اجراي آزمون تي با دو نمونه در SPSS
 • آزمون تي با نمونه هاي مستقل در SPSS
 • اجراي آزمون تي با نمونه هاي مستقل در SPSS

فصل نهم : تحليل واريانس يک و چند متغيره

 • تحليل واريانس يک طرفه
 • بررسي يک مثال در SPSS
 • تحليل واريانس دو طرفه
 • بررسي يک مثال در SPSS
 • تحليل کواريانس يک طرفه
 • بررسي يک مثال در SPSS

فصل دهم : روشهاي همبستگي، رگرسيون و تحليل مميزي در SPSS

 • ضريب همبستگي گشتاوري پيرسون
 • بررسي يک مثال در SPSS
 • همبستگي جزئي
 • بررسي يک مثال در SPSS
 • رگرسيون خطي دو متغيره در SPSS
 • بررسي يک مثال در SPSS
 • رگرسيون خطي چند متغيره
 • بررسي يک مثال در SPSS
 • تحليل مميزي
 • بررسي يک مثال در SPSS

فصل يازدهم : روشهاي مقياس سازي در SPSS

 • تحليل عامل
 • بررسي يک مثال
 • اجراي تحليل عامل
 • چرخش عامل
 • تخمين پايايي سازگاري دروني
 • بررسي يک مثال در SPSS
 • اجراي تحليل پايايي سازگاري دروني
 • محاسبه ضريب آلفا
 • محاسبه ضريب دو نيمه سازي

فصل دوازدهم : روشهاي غيرپارامتريک در SPSS

 • مقدمه
 • آزمون دو جمله اي
 • آزمون مجذور کاي يک نمونه
 • آزمون مجذور کاي با فراواني هاي مورد انتظار برابر
 • آزمون مجذور کاي با فراواني هاي مورد انتظار نابرابر
 • تحليل جدول توافق دو طرفه
 • اجراي تحليل جدول توافق دو طرفه
 • اجراي آزمون هاي تکميلي
 • آزمون U من ويتني
 • آزمون هاي K نمونه مستقل
 • آزمون دو نمونه مرتبط
 • اجراي آزمون مک نمار
 • اجراي آزمون ويلککسون
 • آزمون K نمونه مرتبط

برچسب ها : آموزش نرم افزار SPSS - آموزش مجازی نرم افزار SPSS - آموزش کامپیوتر - سی دی آموزشی نرم افزار SPSS - سی دی آموزش  SPSS - آزمون نرم افزار SPSS - آزمون آنلاین نرم افزار SPSS - آزمون SPSS - آزمون آنلاین  SPSS -  اصول اوليه در SPSS - تعريف متغير در SPSS -  کار با پرونده داده ها در SPSS - جستجوي يک متغير در SPSS - ترکيب پرونده ها در SPSS - نمودارها در SPSS - توصيف داده ها و تعريف متغير در SPSS - تعريف مسأله در SPSS - آزمون هاي تي در SPSS - اجراي آزمون تي با نمونه هاي مستقل در SPSS -  تحليل واريانس يک و چند متغيره - روشهاي مقياس سازي در SPSS - روشهاي غيرپارامتريک در SPSS - اجراي تحليل جدول توافق دو طرفه - اجراي آزمون هاي تکميلي - آزمون U من ويتني - آزمون هاي K نمونه مستقل - آزمون دو نمونه مرتبط - اجراي آزمون مک نمار - اجراي آزمون ويلککسون - آزمون K نمونه مرتبط - آموزش و آزمون مجازی - آزمون مجازی - آموزش مجازی -

 

برای ثبت دیدگاه باید عضو شوید

کالاهای مشابه

آموزش SPSS 22

18,500 تومان

آموزش SPSS 23

18,500 تومان