27 دی 95

اولین برنامه زنده تلویزیونی صبحی دیگر از شبکه آموزش با موضوع شبکه های اجتماعی

به گزارش روابط عمومیگروه پیشگامان صفر و یک: با توجه به ظهور تکنولوژی های ارتباطی در حال حاضر مسائل بسیاری در حوزه فضای مجازی در خانه و خانواده ایجاد شده است برنامه تلویزیونی صبحی دیگر در تاریخ 95.10.27 روز دوشنبه ساعت 9:30، برای اولین بار مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک جناب آقای داود گودرزی میهمان ویژه برنامه تلویزیونی صبحی دیگر بودند.تا ...

09 بهمن 95

هفتمین برنامه زنده تلویزیونی مشاور از شبکه آموزش با موضوع جرایم فضای مجازی

به گزارش روابط عمومیگروه پیشگامان صفر و یک: برنامه تلویزیونی مشاور با موضوع مشاوره در زمینه های مختلف پزشکی، اجتماعی، تربیتی، حقوقی و روانشناسی به جز دوشنبه و جمعه، هر روز به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می شود./پیامک:30000705 در تاریخ 95.11.09 روز شنبه ساعت 15 برای ششمینبار مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک جناب آقای داود گودرزی میهمان ویژه ...

02 بهمن 95

ششمین برنامه زنده تلویزیونی مشاور از شبکه آموزش با موضوع جرایم رایانه ای

به گزارش روابط عمومیگروه پیشگامان صفر و یک: برنامه تلویزیونی مشاور با موضوع مشاوره در زمینه های مختلف پزشکی، اجتماعی، تربیتی، حقوقی و روانشناسی به جز دوشنبه و جمعه، هر روز به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می شود./پیامک:30000705 در تاریخ 95.11.02 روز شنبه ساعت 15 برای ششمینبار مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک جناب آقای داود گودرزی میهمان ویژه ...

25 دی 95

پنچمین برنامه زنده تلویزیونی مشاور از شبکه آموزش با موضوع نکات ایمنی

به گزارش روابط عمومیگروه پیشگامان صفر و یک: برنامه تلویزیونی مشاور با موضوع مشاوره در زمینه های مختلف پزشکی، اجتماعی، تربیتی، حقوقی و روانشناسی به جز دوشنبه و جمعه، هر روز به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می شود./پیامک:30000705 در تاریخ 95.10.25 روز شنبه ساعت 15 برای چهارمینبار مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک جناب آقای داود گودرزی میهمان ویژه ...

18 دی 95

چهارمین برنامه زنده تلویزیونی مشاور از شبکه آموزش با موضوع بیماری RSI

به گزارش روابط عمومیگروه پیشگامان صفر و یک: برنامه تلویزیونی مشاور با موضوع مشاوره در زمینه های مختلف پزشکی، اجتماعی، تربیتی، حقوقی و روانشناسی به جز دوشنبه و جمعه، هر روز به صورت زنده از شبکه آموزش سیما پخش می شود./پیامک:30000705 در تاریخ 95.10.18 روز شنبه ساعت 15 برای چهارمینبار مدیر عامل گروه پیشگامان صفر و یک جناب آقای داود گودرزی میهمان ویژه ...