3 فروردین 99

دانلود کتاب قلعه حیوانات

معرفی و دانلود کتاب قلعه حیوانات قسمتی از کتاب: آقای جونز مالک مزرعه مانر به اندازه ای حالش خراب بود که شب وقتی در مرغدانی را قفل می کرد از یاد برد که منفذ بالای آن را هم ببندد. تلو تلو خوران با حلقه نور فانوسش که رقص کنان تاپ می خورد سراسر حیاط را پیمود، کفشش را پشت در از پا بیرون انداخت ...