گروه حامی ۲۶۷ تقدیرنامه در کارنامه خود دارد که برخی از آنها تقدیم می گردد.