فعالسازی نرم افزار حامی

نکته:
سریال نرم افزار در داخل جعبه به صورت برچسب چسبانده شده است.